Vrijwel alle bijdragen zijn van de hand van dr. H.J. Remmelink, orthodontist van Almelose Orthodontisten. De informatie is gebaseerd op zijn mening, die weer op langdurige ervaring en huidige wetenschappelijke inzichten berust.

De informatie op de website is zorgvuldig verzameld, verwerkt en weergegeven. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch de maatschap Almelose Orthodontisten, de orthodontisten, hun bedrijven en medewerkers, de auteurs, de vormgevers, de samenstellers, de fotografen, de webdesigner, enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Almelose Orthodontisten pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie. Het opstellen en uitvoeren van een orthodontisch behandelplan is individueel maatwerk, dat een deskundige orthodontist het best kan doen. Alleen deze specialist, die hiertoe is opgeleid en voldoende orthodontische ervaring heeft opgedaan, is in staat om de snel voortschrijdende ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden.

 

www.orthoalmelo.nl
© Dr. H.J. Remmelink, Almelose Orthodontisten, Almelo
De website www.orthoalmelo.nl is geschreven en samengesteld door dr. H.J. Remmelink, orthodontist van Almelose Orthodontisten. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en samensteller.